بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>جوتكەمەلەر

مۇڭعۇلكۇرە اۋدانىنىڭ مال شارۋاشىلىعى وڭىرىندەگى شيپاگەرلەر ىندەتتەن ساقتانۋ-تىزگىندەۋدىڭ ەڭ سوڭعى ٴبىر شاقىرىمىن تۇتاستىردى

2020.02.21 16:44  

  


  كەلۋ قاينارى: حۋيۇي تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت