بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى>>قوعام

اۆستراليادا شامامەن 30 مىڭداي شينجياڭدىق بار

2013.03.01 16:08     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى


 اۆستراليانىڭ سيدنەي قالاسىنداعى شينجياڭدىقتاردىڭ اراسىندا، اۆسترالياداعى جۇڭگولىق ءار ۇلت باۋىرلاستار دوستىعى قوعامىنىڭ ورىنباسار باستىعى ليۋ ليحىڭ مىرزانىڭ (سولدان ءبىرىنشى، سولدان ەكىنشى ونىڭ زايىبى) ىقپالى جوعارى.

 جۇڭگو اقپارات اگەنتتىگىنىڭ 28-اقپاندا ۇرىمجىدەن بەرگەن حابارى. شينجياڭنان كوشىپ باراتىنداردىڭ سانى ءبىرشاما مول ەسەپتەلەتىن مەلبۋرن، سيدنەي جانە ادەلايدە قاتارلى قالالارداعى شينجياڭدىقتاردىڭ قوعامدىق ۇيىمدارىنىڭ ايتۋىنشا، قازىر اۆسترالياداعى مەلبۋرن مەن سيدنەيدىڭ ءارقايسىسىندا شامامەن 10 مىڭداي شينجياڭدىق بار؛ ادەلايدە دە 4000 – 5000 شينجياڭدىق بار، مۇنىڭ ىشىندە شينجياڭدىق ۇيعۇر ۇلتىنان مىڭعا جۋىق ادام بار؛ ءىشىنارا شينجياڭدىقتار اۆستراليانىڭ استاناسى كانبەررا مەن باتىس اۆسترالياداعى پەرس قاتارلى جەرلەردە تۇرادى، مۇنان سىرت 2000 – 3000داي ادام باسقا قالالارعا بىتىراي قونىستانعان.

 ءتىلشىنىڭ اۆستراليادا تىلشىلىك ىستەۋ بارىسىندا ۇعىسۋىنشا، اۆسترالياعا قونىس اۋدارعان شينجياڭدىقتار تۋرالى اۆستراليادا ارنايى ساناق جاسالماعان، اۆستراليادا شامامەن 30 مىڭعا جۋىق شينجياڭدىق بار، كوبى اۆستراليانىڭ ازاماتتىعىنا وتكەن. اۆسترالياداعى شينجياڭدىقتار وقۋ، ساۋدا ىستەۋ، تۋىستارىمەن باس قوسۋ جانە باسقا مەملەكەتتەن كوشىپ بارۋ سىندى جولدارمەن اۆسترالياعا قونىس اۋدارعان، كوبى شينجياڭنان كوشكەن ورىستار نەمەسە ولاردىڭ تۋىس-تۋعاندارى ەكەن. ولار 1978-1990-جىلدار ارالىعىندا نەگىزىنەن شينجياڭنىڭ ءۇرىمجى، ىلە، تارباعاتاي قاتارلى جەرلەرىنەن قونىس اۋدارعان. قازىر بۇل توپتاعى ادامداردىڭ ىشىندە، كوبى ورىستار مەن حانزۋلاردىڭ ءوزارا نەكەلەنۋىنەن تۋىلعان ەكىنشى، ءۇشىنشى ۇرپاقتار مەن ولاردىڭ تۋىستارى. ولاردىڭ اراسىندا حانزۋدان سىرت، ۇيعۇر، قازاق، سىبە، حۇيزۋ، داعۇر، مانزۋ قاتارلى ۇلتتار دا بار ەكەن. (ءتىلشى: لي دىحۋا)

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

 
 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.