بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>ۇلكەن سۋرەت

اپتا ارقاۋى: بوراعان وقتىڭ ورتاسىنداعى سيريا بالالارى

2013.09.06 15:47    جاڭا كەزەكتى شياڭگاڭ ارۋى 1-قىركۇيەك كەشتە سارالانىپ شىقتى، سارالانعان سوڭعى ون ارۋدىڭ ىشىنەن، 17-ءنومىرلى شىن كايلين 2013-جىلعى شياڭگاڭ ارۋىنىڭ باس جۇلدەگەرى بولىپ باعالاندى، 15-ءنومىرلى ساي سىبەي مەن 6-ءنومىرلى ليۋ پەييۇە ەكىنشى جانە ءۇشىنشى بولىپ باعالاندى.

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت