بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>قوعام

گۇما اۋدانىندا تۋىلعان 6.5 بال جەر سىلكىنىسىندە 226 مىڭ ادام اپاتقا ۇشىرادى

اۆتونوميالى رايون حوتان ايماعى گۇما اۋدانىندا تۋىلعان جەر سىلكىنىسىنە قارسى اتتانىپ، اپاتتان قۇتقارۋعا قاتىستى اقپارات جاريالاۋ ءماجىلىسىن اشتى

2015.07.06 14:41   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 6 – شىلدە، بەيجيڭ. ءتاڭىرتاۋ تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، 5 – شىلدە ساعات 15-تەن 30 مينۋتقا دەيىن حوتان ايماعى گۇما اۋدانىندا تۋىلعان جەر سىلكىنىسىندە 3 ادام قازا بولىپ، 214 ادام جارالانعان، مۇندا 17 ادامنىڭ جاراقاتى اۋىر. حوتان ايماعىندا 225790 ادام اپاتقا ۇشىراعان، اپاتتىڭ ەكونوميكالىق زيانى قازىر تەكسەرىلىپ ەسەپتەلۋ ۇستىندە. ءتاڭىرتاۋ تورابى تورابى ارنايى جىبەرگەن تىلشىلەر 5 – شىلدە كۇنى تۇستەن كەيىن ساعات 20-دان 30 مينۋت وتكەندە اۆتونوميالى رايوننىڭ جەر سىلكىنىسىنە قارسى اتتانىپ، اپاتتان قۇتقارۋ الدىڭعى شەپ جەتەكشىلىك شتابىنىڭ اقپارات جاريالاۋ ماجىلىسىنەن ۇعىسىۋىنشا، قازىر اپات تۋىلعان جەرلەردە قازىرگە دەيىن 90813 ادام شۇعىل كوشىرىلىپ ورنالاستىرىلعان، 48655 ءۇي، 8679 مال قورا، ءىرىلى - ۇساقتى 153 كوپىر، 678 پارنيك بۇلىنگەن، 9573 تۇياق مال شىعىنعا ۇشىراعان، بەتكەي كوشكىنى سەبەبىنەن تاس جولداردىڭ 302 ورىنى بۇلىنگەن. اۋدان، اۋىل، قىستاق كەڭسەلەرى مەن مەكتەپ، دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيلەرى، ساقشى بولىمشەسى قاتارلى قۇرىلعىلاردىڭ بۇلىنگەن اۋدانى ءبىر ميلليون 400 مىڭ شارشى مەتردەن اسقان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت