بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>قوعام

شينجياڭدا پاسپورت جاساتۋ ءتارتىبى وڭايلاستىرىلادى

بارلىق تۇرعىندارعا بىردەي ماملە جاسالادى

2015.08.07 14:20   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  6 – تامىزدا ءۇرىمجى قالالىق قوعام حاۋىپسىزدىگى مەكەمەسىنىڭ كۋالىك ءبىتىرۋ زالىندا پاسپورت بىتىرۋگە ءوتىنىش بەرگەن نەمەسە پاسپورت الۋعا كەلگەن تۇرعىندار. جۋىردا شينجياڭ جاي پاسپورتتى باسقارۋعا رەفورما جاساۋ تۋرالى قاۋلى الىپ، ءبىرتۇتاس جاي پاسپورت ءبىتىرۋدى باسقارۋ ساياساتىن زاڭ بويىنشا جالپى بەتتىك اتقارا باستادى، بۇدان بىلاي بارلىق تۇرعىندار جاي پاسپورت جاساۋعا ءوتىنىش ەتۋدە بىردەي ساياساتتان يگىلىكتەنەدى، سونىمەن بىرگە، ءوتىنىش ەتۋ شارتى مەن ءبىتىرۋ ءتارتىبىن جۇيەگە ءتۇسىرىپ جانە وڭايلاستىرىپ، ءار ۇلت بۇقاراسىنىڭ قالىپتى، زاڭدى تۇردە شەكارادان كىرىپ – شىعۋ تالابى قاناعاتتاندىرىلادى. ليۋ شين فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت