بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>قوعام

فينانىستىق ەرەكشە قولداۋ كەدەي وتباسىلارىنىڭ قارىز الۋىنا قولايلى بولدى

2016.06.29 13:38  

  

  كەلۋ قاينارى: حۋيۇي تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت