بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>قوعام

قالىڭ نوسەرلى جاڭبىردان يۇننان ولكەسىنىڭ جاۋتۇڭ قالاسىندا 4 ادام قازا بولىپ، 6 ادام دەرەكسىز كەتتى

2016.07.07 15:31   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 7 – شىلدە، بەيجيڭ. 6 – شىلدە كۇنى، يۇننان ولكەسىنىڭ جاۋتۇڭ قالاسى يانجين اۋدانى اۋىل – قالاشىق تاس جولىندا وپىرىلۋ جاعدايى تۋىلىپ، قاتىناس توقتادى. ءتىلشىنىڭ يۇننان ولكەسىنىڭ جاۋتۇڭ قالاسى شۇعىل جاعدايعا توتەپ بەرۋ كەڭسەسىنەن ۇعىسۋىنشا، 5 – شىلدە ساعات 17دەن 6 – شىلدە ساعات 6عا دەيىن، جاۋتۇڭ قالاسىندا نوسەرلى جاڭبىر جاۋىپ، ارتى سەلگە اينالعان. 6 – شىلدە ساعات 12دەن 20 مينۋت وتكەندە، 4 ادام قازا بولىپ، 6 ادام دەرەكسىز كەتكەن، ءبىر ادام اۋىر جارالانعان، قازىر 500 ادام شۇعىل كوشىرىلىپ، 2000 نەشە ادام شەگىندىرىلدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت