بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>قوعام

چىڭدۋداعى چۇنچيۋ، جاۋلاسقان بەكتىكتەر داۋىرىندەگى الىپ زيرات شوعىرىنان مىس قۇرالدارىنان 540 داناسى تابىلدى

2017.03.07 16:19   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 7 – ناۋرىز، بەيجيڭ. ءبىر جىلعا جۋىق ارحەولوگيالىق تەكسەرۋ مەن زەرتتەۋ ارقىلى، مادەني مۇرا قىزمەتكەرلەرى چىڭدۋ قالاسى چيڭبايجياڭ رايونى داۋان قالاشىعى شۋاڭيۋان قىستاعىنداعى 200گە تارتا چۇنچيۋ، جاۋلاسقان بەكتىكتەر داۋىرىندەگى الىپ زيرات شوعىرىنان مىڭداعان مادەني بۇيىمداردى بايقاعان، مۇنىڭ ىشىندە مىس قۇرالدارىنان 540 داناسى تابىلعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت