بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>قوعام

ورازا ايتتاعى دەمالىستا شينجياڭدا ساياحات ورلەۋى كوتەرىلدى

2017.06.27 13:27   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 27 – ماۋسىم، بەيجيڭ. ءتاڭىرتاۋ تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، ءتىلشىنىڭ اۆتونوميالى رايوندىق ساياحاتتى دامىتۋ كوميتەتىنەن ۇعىسۋىنا قاراعاندا، ءۇشىنشى جاق ساناققا الۋ – تەكسەرۋ سەرىكتەستىگىنىڭ ەسەپتەۋى مەن ساراپتاۋىنا قاراعاندا، ورازا ايت دەمالىسى مەزگىلىندە، شينجياڭدا جيىنى ءبىر ميلليون 73 مىڭ ادام – رەت ساياحاتشى قابىلدانعان، مۇندا ساياحاتتاپ بارعان جەردە قونعان ساياحاتشىلاردىڭ سانى 392 مىڭ 100 ادام – رەت، ءبىر كۇندىك ساياحاتقا شىققاندار سانى 680 مىڭ 900 ادام – رەت بولعان، شينجياڭنىڭ ساياحات بازارى ۇزدىكسىز جاندانا تۇسكەن. دەمالىس مەزگىلىندە، شينجياڭنىڭ ساياحات بازارىنىڭ ءتارتىبى ويداعىداي بولىپ، ساياحاتقا قاتىستى شاعىمدانۋ دەلوسى تۋىلماعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت