بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>دەنە تاربيە

بارىس 1 : 3 ۇپايمەن جياڭسۋ شۇنتيان كومانداسىنان جەڭىلدى

الدىڭعى 8 مىقتىدان اسپاسا دا، تاريحتاعى ەڭ جاقسى ناتيجەگە قول جەتكىزدى

2015.08.20 14:41   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 20 – تامىز، بەيجيڭ. جۇڭگو فۋتبول بىرلەستىگى چەمپيوناتىنىڭ الدىڭعى تورتتىككە كىرۋ جارىسىندا 19 – تامىز كۇنى شينجياڭ دابانچىڭ ناحۋان كومانداسى ءوز الاڭىندا 1 : 3 ۇپايمەن جياڭسۋ شۇنتيان كومانداسىنان جەڭىلدى، سوندا دا الدىڭعى سەگىز مىقتى كوماندانىڭ قاتارىنا كىرىپ، تاريحتاعى ەڭ جاقسى ناتيجەنى جاراتتى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت