بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>دەنە تاربيە

حالىقارالىق فۋتبول بىرلەستىگىنىڭ بۇرىنعى ءتوراعاسى حاۆەلانجە ومىردەن وزدى

2016.08.17 14:27   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  برازيليا اقپارات قۇرالدارىنىڭ حابارلاۋىنشا، ريو وليمپياداسى وتكىزىلىپ جاتقان شاقتا، حالىقارالىق فۋتبول بىرلەستىگىنىڭ بۇرىنعى ءتوراعاسى حاۆەلانجە 16 – تامىز كۇنى تاڭ ءسارى ساعات 5تەن 01 مينۋت وتكەندە برازيليانىڭ ريو – دە – جانەيرو قالاسىندا 100 جاسىندا ومىردەن وزدى. سۋرەتتە: 2009 – جىلى 2 – قازاندا كوپەنحاگەندە وتكىزىلگەن حالىقارالىق وليمپيادا كوميتەتىنىڭ جالپى جيىنىندا ريو وليمپيادانى ۇيىمداستىرۋعا ءوتىنىش بەرۋ ۇيىرمەسىنىڭ مۇشەسى حاۆەلانجە ءوتىنىش بەرۋ بايانداماسىن جاساۋدا. شينحۋا اگەنتتىگى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت