بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>دەنە تاربيە

ۋىنچۋان جەر سىلكىنىسىنىڭ ون جىلدىعىنا ارنالعان قايىر – ساحابات سيپاتىندىق سۋرەت كورمەسى شياڭگاڭدا وتكىزىلدى

2018.04.04 14:07   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 3 – ءساۋىر كۇنى شياڭگاڭداعى تۇڭلوۋان ءداۋىر الاڭىندا قالا تۇرعىندارى كورمەنى تاماشالاۋدا. سول كۇنى شياڭگاڭداعى حالىقتىق حايىر – ساحابات ۇيىمى ۋىنچۋان جەر سىلكىنىسىنىڭ 10 جىلدىعىن ەسكە ءتۇسىرۋ قيمىلىن وتكىزىپ، سۋرەتتى كورمە فورماسى ارقىلى شياڭگاڭداعى ءار سالا قايراتكەرلەرىنىڭ ۋىنچۋان جەر سىلكىنىسى تۋىلعاننان كەيىن اپاتتان قۇتقارۋ جانە قايتا گۇلدەندىرۋ قىزمەتى بارىسىندا ىستەگەن قۇلشىنىستارىن ەسكە ءتۇسىردى. شينحۋا اگەنتتىگى (ۋاڭ شىن فوتوسى)


  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت