بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>دەنە تاربيە

برازيليا 2 : 0 ۇپايمەن سەربيانى ۇتىپ، 16 مىقتىنىڭ قاتارىنا ەندى

2018.06.28 14:06   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 27 – ماۋسىم كۇنى سەربيا كومانداسىنىڭ قاقپاشىسى ستويكوۆيچ (وڭدا) جارىستا برازيليا كومانداسىنىڭ فۋتبولشىسى نەيماردىڭ قاقپاعا سوققان دوبىن توسۋدا. سول كۇنى ماسكەۋدە وتكىزىلگەن 2018 – جىلعى رەسەي الەم چەمپيوناتىنىڭ E گرۋپپاداعى جارىسىندا برازيليا كومانداسى 2 : 0 ۇپايمەن سەربيا كومانداسىن جەڭىپ، گرۋپپالىق ەسەپتە ءبىرىنشى ورىنعا جايعاسىپ، 16 مىقتىنىڭ قاتارىنا ەندى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى ۋاڭ يۇيگو فوتوسى


  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت