بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>دەنە تاربيە

بەلگيا كومانداسى اقتىق مينۋتتاردا باسىپ وزىپ، سەگىز مىقتىنىڭ قاتارىنا قوسىلدى

2018.07.03 14:19   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 2 – شىلدە كۇنى بەلگيا كومانداسىنىڭ فۋتبولشىسى جەڭىسىن قۇتتىقتاۋدا. سول كۇنى دون وزەنىنىڭ جاعالاۋىنداعى روستوۆ قالاسىندا وتكىزىلگەن فۋتبولدان 2018 – جىلعى رەسەي الەم چەمپيوناتىنىڭ سەگىز مىقتىنىڭ قاتارىنا وتەتىن شەشۋشى جارىسىندا بەلگيا كومانداسى 3 : 2 ۇپايمەن جاپونيانى جەڭىپ، سەگىز مىقتىنىڭ قاتارىنا قوسىلدى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى فەي ماۋحۋا فوتوسى


  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت