بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>ورتالىقتىڭ ءۇنى

لي پىڭشين چىن چۋانگونىڭ تاپسىرۋىمەن باس شۋجي شي جينپيڭنىڭ حاتىن تابىستاۋ ءۇشىن كەريا اۋدانىنا باردى

2017.01.16 13:59   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 16 – قاڭتار، بەيجيڭ. ءتاڭىرتاۋ تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، اۆتونوميالى رايوندىق پارتكوم شۋجيىنىڭ ورىنباسارى، باس حاتشىسى لي پىڭشين اۆتونوميالى رايوندىق پارتكومنىڭ شۋجيى چىن چۋانگونىڭ تاپسىرۋىمەن ج ك پ ورتالىق كوميتەتىنىڭ باس شۋجيى، مەملەكەت ءتوراعاسى، ورتالىق اسكەري ىستەر كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى شي جينپيڭنىڭ توقتىحان قۇربان وتباسىنداعىلارعا جازعان حاتىن تابىستاۋ ءۇشىن 13 – قاڭتاردا كەريا اۋدانى سەنبى بازار قالاشىعى اسىل تۇقىم فەرماسىنا باردى.

  توقتىحان قۇربان ءتامام جۇرتقا تانىس قۇربان تۇلىم اعايدىڭ قىزى، بيىل 88 جاستا. جۋىردا ونىڭ قولقالاۋىمەن نەمەرە قىزى رۋحيام سامەت باس شۋجي شي جينپيڭگە وتباسىنىڭ باقىتتى تۇرمىسىن، حوتاننىڭ، ءتىپتى بۇكىل شينجياڭنىڭ قوعام ورنىقتىلىعى، ەكونوميكانىڭ دامۋى، حالىق تۇرمىسىنىڭ جاقسارۋى، ۇلتتار ىنتىماعى قاتارلى جاقتارداعى احۋالىن بايانداپ حات جازعان بولاتىن. باس شۋجي شي جينپيڭ قاباعات قاربالاستىقتان ۋاقىت شىعارىپ توقتىحانعا حات قايتاردى ءارى ونىڭ وتباسىنداعىلار مەن اۋىلداستارىنان حال سۇرادى.

  اۆتونوميالى رايوندىق پارتكوم باس شۋجي شي جينپيڭ قايتارعان ماڭىزدى حاتقا وسكەلەڭ ءمان بەرىپ، چىن چۋانگو باس شۋجي شي جينپيڭ قايتارعان حاتتىڭ رۋحىن ۇيرەنۋ – دايەكتىلەندىرۋ تۋرالى بەكىتپە جاسادى.

  لي پىڭشين 13 – قاڭتار كۇنى تۇستە توقتىحان وتباسىنا بارىپ، توقتىحان قارتقا باس شۋجي شي جينپيڭنىڭ قايتارعان حاتىن تابىستادى. توقتىحان كاريانىڭ نەمەرە قىزى رۋحيام حاتتىڭ مازمۇنىن ۇيعۇرشا جانە حانزۋشا وقىپ بەردى، كاريانىڭ تۋىس – تۋعان، دوس – جاراندارى، كورشى – قولاڭدارى، اۋىلداستارى حاتتى تىڭداعان سوڭ توتەنشە تەبىرەنىپ، شاپالاق ءۇنى ۇزاققا دەيىن تولاستامادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت