بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى>>ورتالىقتىڭ ءۇنى

«شي جينپيڭ جاڭا ءداۋىر جۇڭگوشا سوتسياليزم يدەياسىن ۇيرەنۋ باعدارلاماسى» از ۇلت جازۋلارىمەن باسپادان شىعىپ تاراتىلدى

2019.09.17 16:11     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 شينحۋا اگەنتتىگى، 9 - ايدىڭ 16 - كۇنى، بەيجيڭ. «شي جينپيڭ جاڭا ءداۋىر جۇڭگوشا سوتسياليزم يدەياسىن ۇيرەنۋ باعدارلاماسىنىڭ» قازاق، موڭعۇل، زاڭزۋ، ۇيعۇر، چاۋشيان سىندى 5 از ۇلتتىڭ جازۋىنداعى نۇسقاسى ۇلتتار باسپاسى جاعىنان اۋدارىلىپ، باسپادان شىعارىلدى، مۇنىڭ ىشىندە قازاق، ۇيعۇر تىلدەرىندەگى نۇسقاسى ۇلتتار باسپاسى مەن شينجياڭ حالىق باسپاسىنىڭ بىرلەسىپ اۋدارۋىمەن باسپادان شىعارىلدى، بۇگىننەن باستاپ بۇكىل ەلگە اشىق تاراتىلدى.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار