بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

رايونىمىز عىلىم –تەحنيكا تابىستارى ارقىلى ەكونوميكا جانە قوعام دامۋىن جەبەدى

2015.02.28 13:24  

  

  كەلۋ قاينارى: حۋيۇي تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت