بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

جاڭ چۇنشيان رايونىمىزدىڭ مەملەكەتتىڭ وركەنيەتتى قالا، قالاشىق، مەكەمە ورىن اتاعىن العان ورىندارىنىڭ ۋاكىلدەرمەن كەزدەستى

2015.03.03 13:07  

  

  كەلۋ قاينارى: حۋيۇي تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت