بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

لوپنۇر اۋدانىنداعى اۋدان دارەجەلى 30 باسشى قىستاقتا ءبىرىنشى شۋجي مىندەتىن ارقالادى

2015.03.27 13:31  

  

  كەلۋ قاينارى: حۋيۇي تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت