بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

شينجياڭ جابايى حايۋاناتتار باقشاسىندا تۇڭعىش كەزەكتى باتپىراۋىق ۇشىرۋ مەرەكەسى باستالدى

2015.04.13 15:05     كەلۋ قاينارى : ءتاڭىرتاۋ تورابى


شينجياڭ قالا گازەتىنىڭ حابارى: ءۇرىمجى قالاسىندا ۇدايى بىرنەشە كۇن «جازعىتۇرىمعى سوقپا سۋىقتان» كەيىن قايتادان كۇن جىلىنىپ، كوكتەم كەلدى. اپتا سوڭىنداعى دەمالىس كۇندەرى قالا تۇرعىندارى جانە ءۇرىمجى قالالىق دەنە-تاربيە باس ۇيىمىنىڭ باتپىراۋىق ۇشىرۋ بىرلەستىگىنىڭ مۇشەلەرى بولىپ 200 دەي ادام شينجياڭ جابايى حايۋاناتتار باقشاسىنا بارىپ، تۇڭعىش كەزەكتى باتپىراۋىق ۇشىرۋ مەرەكەسىنە قاتىناستى. ۇعىسۋىمىزشا بۇل قيمىل 20-ساۋىرگە دەيىن 9 كۇن وتكىزىلەدى.
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.