بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

جاڭ چۇنشيان شينجياڭداعى ءار ۇلت بالالارىنىڭ مەرەكەسىن قۇتتىقتادى

ۇلتتار دوستىعىن كۇشەيتەتىن پيونەر بولىڭدار

2015.06.01 14:16   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ج ك پ ورتالىق كوميتەتى ساياسي بيۋروسىنىڭ مۇشەسى، اۆتونوميالى رايوندىق پارتكوم شۋجيى جاڭ چۇنشيان ءۇرىمجى قالالىق 44 – باستاۋىش مەكتەپكە بارىپ، ءار ۇلت بالالارىمەن بىرگە «1 – ماۋسىم» بالالار مەرەكەسىن قۇتتىقتاپ، ولاردىڭ مەرەكەسىنە قۇتتى بولسىن ايتتى. شينجياڭ گازەتى ءتىلشىسى لۋ مين – ي فوتوسى

  حالىق تورابى، 1 – ماۋسىم، بەيجيڭ. شينجياڭ گازەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، «1 – ماۋسىم» حالىقارالىق بالالار مەرەكەسى بايلانىسىمەن 31 – مامىردا ج ك پ ورتالىق كوميتەتى ساياسي بيۋروسىنىڭ مۇشەسى، اۆتونوميالى رايوندىق پارتكوم شۋجيى جاڭ چۇنشيان ءۇرىمجى قالاسىنداعى 44 – باستاۋىش مەكتەپكە ارنايى ات باسىن بۇرىپ، بالدىرعان بالالاردىڭ، پيونەرلەردىڭ اراسىنا بارىپ، ولاردىڭ «دوستارى» رەتىندە بۇكىل شينجياڭداعى ءار ۇلت بالالارىنىڭ مەرەكەسىن قۇتتىقتاپ، ءار ۇلت بالالارىن وتاندى، مەكەندى قىزۋ سۇيەتىن، ۇلتتار ىنتىماعىن كۇشەيتەتىن «پيونەرلەر» بولۋعا شابىتتاندىردى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت