بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

ستۋەنتتەردى نەگىزگى ساتىدا باۋلۋ، شىنىقتىرۋدىڭ ‹‹ بوعدا جوسپارى ›› باستالدى

2015.06.11 13:43  

  

  كەلۋ قاينارى: حۋيۇي تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت