بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

رايونىمىزدىڭ باسىم بولەگىندە جاڭبىر جاۋىپ، جاڭبىردىڭ سوڭى قارعا اينالدى

2015.11.18 14:41  

  

  كەلۋ قاينارى: ورتالىق تەلەۆيزيا تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت