بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

مەيكى ءۇي جيھازدارى ماركا دەڭگەيىن جوعارىلاتۋ ستراتەگياسىن جاپپاي اتقاردى

2015.12.30 14:43  

  

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت