بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

بۇكىل مەملەكەتتىك 13 - كەزەكتى قىسقى دەنە تاربيە جارىسىنىڭ بەلەتى 5 - قاڭتاردان باستاپ ساتىلادى

2016.01.05 14:08   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 5 - قاڭتار، بەيجيڭ. بۇكىل مەملەكەتتىك 13 - كەزەكتى قىسقى دەنە تاربيە جارىسى 20 - قاڭتار كۇنى شينجياڭ مۇز ءۇستى سپورت ورتالىعىندا باستالادى. كەزەكتى دەنە تاربيە جارىسىنىڭ بەلەتى 5 - قاڭتاردان باستاپ ساتىلادى. اۋەسكەرلەردىڭ ناق مايدانعا بارىپ جارىس كورۋىنە بولادى.

  كەزەكتى دەنە تاربيە جارىسىنىڭ بەلەتى پوچتا توراپتارىندا ساتۋ، توراپتا ساتۋ، ۋيچات ارقىلى ساتۋ قاتارلى ءۇش ءتۇرلى فورمامەن ساتىلادى. مۇندا، كەزەكتى جارىستى ۇيىمداستىرۋشى ورىن ءۇرىمجى قالاسىنداعى 7 رايون ءبىر اۋدان، سانجى وبلىسىنىڭ سانجى قالاسى جانە فۋكاڭ قالاسى قاتارلى جەرلەردەگى 37 پوچتا توراپتارىندا بەلەت ساتۋعا قىزمەت وتەۋىن ىسكە قوستى.

  سونىمەن ءبىر ۋاقىتتا، كورەرمەندەر شينجياڭ بەلەت ساتۋ قىزمەت تورابىنا شىعۋ ارقىلى (http://www.xjpiaowu.com/) قىسقى دەنە تاربيە جارىسنىڭ ارناۋلى بەلەت ساتۋ رايونىنان توراپ ارقىلى بەلەت ساتىپ الۋىنا بولادى، سونىمەن بىرگە «شينجياڭ پوچتا ءۇنحات تەكشەسىنەن» جانە «ءۇرىمجى پوچتا ءۇنحات تەكشەسىنەن» قوسىلىپ، ءۇنحات ارقىلى بەلەت ساتىپ الۋىنا بولادى.

  شينجياڭنان سىرت جەرلەردەگى كورەرمەندەردە توراپ ارقىلى نەمەسە ۋيچات ارقىلى الدىن الا بەلەتكە زاكاز بەرۋىنە بولادى، الدىن الا زاكاز بەرگەن بەلەتتەردى ءوز ۋاعىندا ءۇرىمجى قالاسىنداعى ءار قايسى پوچتا ورىندارىنان نەمەسە جارىس الاڭنىڭ بەلەت ساتۋ ورنىنان الۋىنا بولادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت