بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

قىزىلنۇر قىستاعىنىڭ تۇرعىندارى مەكەننىڭ جارشىسىنا اينالۋدى باستى ماقسات ەتتى

2016.05.10 15:15  

  

  كەلۋ قاينارى: حۋيۇي تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت