بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

جاڭ چۇنشيان مەملەكەتتىك ساياسي كەڭەستىڭ ورىنباسار ءتۇراعاسى ما چەيحۋا جانە ونىڭ ساپارلاستارىمەن كەزدەستى

2016.05.16 14:21  

  

  كەلۋ قاينارى: حۋيۇي تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت