بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

شينجياڭ لاس زاتتى ىعىستىرۋ ۇقىعى ساۋدا زاپاس ورتالىعى رەسىمي ماڭدايشالىق ءىلدى

2016.06.06 15:32  

  

  كەلۋ قاينارى: حۋيۇي تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت