بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

5- كەزەكتى جۇڭگو ــ ەۆرازيا كورمەسىنىڭ بەلەتى 28 – شىلدەدەن باستاپ ساتىلادى

2016.07.27 15:47   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 27 – شىلدە، بەيجيڭ. ءتاڭىرتاۋ تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، 5 – كەزەكتى جۇڭگو – ەۆرازيا كورمەسىنىڭ ەلەكتروندىق بەلەتى 28 – شىلدە كۇنى رەسمي ساتىلادى، بەلەت باعاسى 45 يۋان، قاعاز بەلەتتىڭ باعاسى 50 يۋان بولىپ، 25 – تامىزدان باستاپ ءۇرىمجى قالاسىنداعى 30 پوچتا بولىمشەسىنەن ساتىپ الۋعا بولادى. بۇل اتالعان كورمەدە ەلەكتروندىق بەلەت پەن قاعاز بەلەتتىڭ تۇڭعىش رەت بىردەي ىسكە قوسىلۋى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت