بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

پايزاۋات اۋدانىنىڭ ‹‹ ءۇش جىلدا مىڭ ادامدى تاربيەلەۋ ›› ينجەنەرياسىنىڭ ونىمدىلىگى كورنەكتىلەندى

2016.07.29 15:20  

  

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت