بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

پايزاۋات اۋدانىنىڭ ‹‹ ءۇش جىلدا مىڭ ادامدى تاربيەلەۋ ›› ينجەنەرياسىنىڭ ونىمدىلىگى كورنەكتىلەندى

2016.07.29 15:21  

  

  كەلۋ قاينارى: حۋيۇي تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت