بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

‹‹ۇلتتار ىنتىماعىنىڭ گۇلى كۇنلۇن تاۋىندا شەشەك اتتى›› دەگەن جەلىلەس حاباردىڭ ءۇشىنشى ءبولىمى

2016.08.03 13:04  

  

  كەلۋ قاينارى: حۋۇي تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت