بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

شينجياڭ تۋما جۇرەك اۋرۋى بار جانە مي سالدانۋ اۋرۋىنا شالدىققان بالالاردى تەگىن ەمدەيدى

2016.08.05 15:03  

  

  كەلۋ قاينارى: حۋيۇي تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت