بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

جۇزدەن ارتىق ءتىلشى ‹‹ شىعىسقا ورالۋ ەستەلىكتەرى ›› تەاترىن كوردى

2016.08.15 15:17  

  

  كەلۋ قاينارى: حۋيۇي تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت