بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

شينجياڭدا توراڭعى ورمانىنىڭ «ءشولىن باسۋ» ءۇشىن سۋ باستادى

2016.08.15 15:29     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 حالىق گازەتى، 14 – تامىز، بەيجيڭ. جۋىردا تارىم وزەنىنىڭ تومەنگى اعارىنداعى داشيحايزى سۋ قويماسىنىڭ تاسقىن تيەگى اعىتىلىپ، تومەنگى اعارعا سۋ قويا بەرىلدى. بۇل رەت تومەنگى اعارعا شۇعىل تۇردە سۋ قويا بەرۋدە تارىم وزەنى اعارىنىڭ ەكونوميكانى دامىتۋعا قاجەتتى سۋ مولشەرىنە كەپىلدىك ەتىپ، تارىم وزەنىنىڭ تومەنگى اعارىنداعى ەكولوگيالىق ورتاعانى سۋمەن قامداۋ مىندەتىن ورىنداۋ نەگىزىندە، وزەن الابىنداعى توراڭعى ورمانى اۋىر دارەجەدە قۋراعان وڭىرلەرگە ءبىرىنشى رەت شۇعىل تۇردە كەڭ كولەمدە سۋ قويا بەرۋ شاراسى اتقارىلدى.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.