بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

«نەگىزگى ساتىعا كوڭىلدىلىك باعىشتاۋ» تاقىرىبىنداعى قيمىل قاشقاردا كورەرمەندەرمەن جۇزدەستى

2016.09.09 14:57  

  

  كەلۋ قاينارى: حۋيۇي تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت