بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

اسقات مۇرات، بەرىك سەنىم ورناتىپ، ۇزاق جورىقتىڭ تىڭ جولىن نىق باسايىق

2016.10.26 15:08  

  

  كەلۋ قاينارى: حۋيۇي تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت