بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

چىن چۋانگو ءۇرىمجى، حوتان ۋاكىلدەر ۇيىرمەسىنىڭ تالقىسىنا قاتىناسقان كەزدە تۇلعالىق رولدىڭ شينجياڭدى باسقارۋ، ورنىقتىرۋ، گۇلدەندىرۋدەگى باستاماشىلدىعىن ساۋلەلەندىرۋدى باسا دارىپتەدى

2016.11.01 13:30  

  

  كەلۋ قاينارى: حۋيۇي تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت