بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

حالىق تۇرمىسى قۇرىلىسىن ىلگەرىلەتىپ، بۇقارانىڭ باقىت كورسەتكىشىن جوعارىلاتايىق

2016.11.02 13:55  

  

  كەلۋ قاينارى: حۋيۇي تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت