بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

شينجياڭدا 2017 – جىلعى قالا – اۋىل تۇرعىندارىنىڭ نەگىزگى زەينەتكەرلىك قامسىزداندىرۋىنا قازىنالىق جاردەم رەتىندە ءبىر ميلليارد 400 ميلليون يۋان ءبولدى

2016.12.07 13:50     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 حالىق تورابى، 7 – جەلتوقسان، بەيجيڭ. ءتاڭىرتاۋ تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، ءتىلشىنىڭ 6 – جەلتوقساندا شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق قازىنا مەڭگەرمەسىنەن ۇعىسۋىنشا، مەجە ەسەپ جاساۋدى كەمەلدەندىرۋ، مەجە ەسەپتىڭ اتقارىلۋ ءۇردىسىن جەدەلدەتۋ ءۇشىن، اۆتونوميالى رايوندىق قازىنا مەڭگەرمەسى جۋىردا 2017 – جىلعى قالا – اۋىل تۇرعىندارىنىڭ نەگىزگى زەينەتكەرلىك قامسىزداندىرۋىنا قازىنالىق جاردەم رەتىندە ءبىر ميلليارد 425 ميلليون يۋان قاراجاتتى مەرزىمىنەن بۇرىن ءبولدى.

 مۇندا ورتالىقتان بەرىلگەن قازىنالىق جاردەم 909 ميلليون يۋان، اۆتونوميالى رايوننىڭ سايكەستى قازىنالىق جاردەمى 516 ميلليون يۋان. قازىنالىق جاردەم 2017 – جىلعى مەجە ەسەپ جىلى باستالا سالا، ءتارتىپ بويىنشا پايدالانۋعا بەرىلەدى.

 بۇل رەت مەرزىمىنەن بۇرىن بولىنگەن قاراجات بىلتىرعى وسى مەرزىمدەگىدەن %12.4 ارتىپ، اۋدان – قالالاردىڭ جىل باسىنداعى قازىنالىق شىعىم اۋىرتپالىعىن جەڭىلدەتىپ، نەگىزدىك زەينەتكەرلىك قاراجاتىنىڭ ۋاقىتىندا تولىقتاي تاراتىلۋىنا كەپىلدىك ەتىلەدى.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.