بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

«جۇپ قۇراپ، تۋىس تابۋ مادەنيەت سالەمدەمەسى» شينجياڭنىڭ جەر – جەرىنە تاراتىلدى

2017.02.10 13:56   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 10 – اقپان، بەيجيڭ. شينجياڭ حالىق باسپاسى باس مەكەمەسى 8 – اقپاندا «ۇلتتار ىنتىماعىنىڭ بەرەكەلى شاڭىراعى ــ جۇپ قۇراپ، تۋىس تابۋ مادەنيەت سالەمدەمەسى» (تومەندە «سالەمدەمە») اتتى باسىلىمدار توپتاماسىن تاراتۋ قيمىلىن وتكىزدى. ءبىرىنشى توپتاعى 6000 دانا «سالەمدەمە» شينجياڭنىڭ جەر – جەرىنە تاراتىلدى، ناۋرىز ايىنان بۇرىن تاعى دا 30 مىڭ داناسى باسپادان شىعىپ، جەر – جەرگە تاراتىلادى.

  ۇعىسۋعا قاراعاندا، «سالەمدەمەدە» مادەنيەت جاعىندا حالىققا تيىمدىلىك جاراتۋ، كاسىپ كوزىن اشۋعا تاربيەلەۋ، ديحاندار پايدالاناتىن مازمۇندار جانە بالا تاربيەسىنە قاتىستى مازمۇندار قامتىلعان. نەگىزىنەن ۇيعۇر تىلىندە جانە ۇيعۇرشا – حانزۋشا قوس تىلدە شىعارىلعان، جازباشا نۇسقا، دىبىستى نۇسقا، قولفون كەسكىنى، كوپ مەديالى مازمۇن قاتارلى قوس تىلدەگى ساندىق باسىلىمدار قامتىلعان. «سالەمدەمەدە» تاعى راديو قابىلداعىشى بار MP3 تاراتقىشى بار، وعان پارتيا مەن مەملەكەتتىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى جاعىنداعى ءتيىمدى ساياساتتارى، حالىققا ءتيىمدى شارالارى، ۇلتتار ىنتىماعىنا قاتىستى حيكايالار، قولدانىلمالى تەحنيكاعا تاربيەلەۋ مازمۇندارى مەن بۇقارا ۇناتىپ تىڭدايتىن ءان جانە ءبي مۋزيكالارى قاتارلى دىبىستى مازمۇنداردان 80نەن استامى ەنگىزىلگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت