بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

تارىم قىزىل بۇعىسىنىڭ سانى ارتا ءتۇستى

2017.02.16 13:23   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  جوعارىدا: شايار اۋدانى قازقۇم اۋىلىنداعى توراڭعى اراسىنان 13 – اقپان كۇنى تۇسىرىلگەن تارىم قىزىل بۇعىلارىنىڭ سۋرەتى.

  جۋىرداعى جىلداردان بەرى، مەملەكەت پەن ءار دارەجەلى ۇكىمەت ورىندارىنىڭ جابايى حايۋاناتتاردى قورعاۋ پارمەنىن كۇشەيتۋىنە بايلانىستى، تارىم وزەنىنىڭ ەكى جاعالاۋىن مەكەندەيتىن تارىم قىزىل بۇعىسىنىڭ سانى بىرتىندەپ مولايدى. تارىم قىزىل بۇعىسى نەگىزىنەن تارىم وزەنى مەن ونىڭ تارماقتارىن بويلاي تىرشىلىك ەتەدى، 1972 – جىلى «دۇنيە جۇزىلىك تابيعاتتى قورعاۋ بىرلەستىگى» (IUCN) ونى تۇقىمى قۇرۋعا اينالعان حايۋاناتتار قاتارىنا قوسقان. ابىلىكىم جۇمان فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت