بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

قاتتى سۋىق اعىس سەبەبىنەن شينجياڭنىڭ كوپ جەرلەرىندە ناشار اۋا رايى تۋىلدى

2017.11.13 13:59     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 حالىق تورابى، 13 – قاراشا، بەيجيڭ. سۋىق اعىس ىقپالىنان، شينجياڭنىڭ كوپ جەرىندە اۋا تەمپەراتۋراسى تومەندەدى، سولتۇستىك شينجياڭنىڭ ءبىر ءبولىم قالالارىندا اۋا تەمپەراتۋراسى 10 گرادۋسقا ءتۇستى. ءۇرىمجى، التاي قاتارلى جەرلەردە ناشار اۋا رايى ساقتىق سەگنالى جاريالانىپ، قار ارالاس جاڭبىر، بوران، تۇمان قاتارلى ناشار اۋا رايىنىڭ قاتىناس تاسىمالىنا، اۋىل شارۋاشىلىعىنا، مال شارۋاشىلىعىنا جاسايتىن ناشار ىقپالىنىڭ الدى الىندى.

 ءتىلشىنىڭ شينجياڭ اۋا رايى مەكەمەسىنەن ۇعىسۋىنشا، 10 – قاراشا تاڭعا جاقىننان باستاپ، شينجياڭنىڭ ىلە، تارباعاتاي، التاي قاتارلى جەرلەرىندە قار ارالاس جاڭبىر جاۋىپ، تاۋلى رايوندا بۇرشاق جاۋىپ، سولتۇستىك شينجياڭنىڭ كەيبىر جەرلەرىندە اۋا تەمپەراتۋراسى 5 ــ 8 گرادۋسقا تومەندەگەن. بۇراتالا، قارامايلى قاتارلى جەرلەردە بوران سوعىپ، جەل كۇشى 8 ــ 9 بالعا جەتكەن، ءۇرىمجى قالاسى دابانچىڭ رايونىنان تۇرپان قالاسىنداعى 30 شاقىرىمدىق جەل وتىنە دەيىن جانە تۇرپان قالاسى ءپىشان اۋدانىنان قۇمىل قالاسىنداعى 100 شاقىرىمدىق جەل وتىنە دەيىنگى ارالىقتاعى جەردىڭ جەل كۇشى 9 ــ 10 بالعا جەتكەن.

 اۋا رايى تەمپەراتۋراسىنىڭ تومەندەۋىنەن، ءۇرىمجى، التاي قاتارلى رايوندا قالىڭ تۇمان ءتۇسىپ، ءۇرتىس قالىڭ تۇمان سارى ءتۇستى ساقتىق سەگنالى جاريالانعان. قازىر ءۇرىمجى قالا رايونى مەن ماڭىنداعى رايونداردىڭ كورىنۋ تۇنىقتىق ارالىعى 500 مەتردەن تومەن بولعان. ءۇرىمجى ديوپۋ حالىقارالىق اۋەجايى ساعات 15 كەزىندە، 29 كەزەكشى ۇشاقتىڭ ۇشۋىن كۇشىنەن قالدىرىپ، 89 كەزەكشى ۇشاقتىڭ ۇشۋ ۋاقىتىن كەشىكتىرگەن، اۋەجاي عيماراتىندا ايالداعان جولاۋشىلاردىڭ سانى 6000 نەشە ادامعا جەتكەن؛ ءۇرىمجى ـ كۇيتۇن جوعارى قارقىندى تاسجولدىڭ ءبىر ءبولىم بولىگى قالىڭ تۇماندى اۋا رايى سەبەبىنەن ۋاقىتشا قاتىناس تاراۋلارى جاعىنان باسقارىلعان.

 اۋا رايى تاراۋلارى ەسكەرتۋ جاساپ، سۋىق اعىس ىقپالىنان، سولتۇستىك شينجياڭنىڭ باسىم كوپ رايوندارىندا قار ارالاس جاڭبىر جاۋاتىنىن، سولتۇستىك شينجياڭنىڭ تاسجول لەنيالارىندا ءۇرتىس قار ارالاس جاڭبىر جاۋاتىنىن، اسىرەسە، شىحىزى ـ ءۇرىمجى بولەگى، التاي ـ كوكتوعاي بولەگى قاتارلى جەرلەردە ورتا دارەجەلى جاڭبىر نەمەسە قار جاۋىپ، تاۋلى رايوندا بۇرشاق جاۋاتىنىن، جۇرتشىلىقتىڭ اۋا رايى جاعدايىنان الدىن – الا حاباردار بولىپ، سىرتقا شىعۋ بارىسىندا حاۋىپسزدىككە كەپىلدىك ەتۋىن ەسكەرتتى.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

مادەنيەت