بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

ءۇرىمجى قالاسىندا 1 – جەلتوقساننان باستاپ تۇرمىستا پايدالاناتىن سۋدىڭ باعاسى 0.6 يۋان جوعارىلايدى

2017.11.30 14:00     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 حالىق تورابى، 30 – قاراشا، بەيجيڭ. ءتاڭىرتاۋ تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، ءۇرىمجى قالاسىندا 1 – جەلتوقساننان باستاپ سۋ باعاسىنا قاتىستى جاڭا بەلگىلەمە اتقارىلادى، قالا تۇرعىندارىنىڭ تۇرمىستا پايدالاناتىن سۋىنىڭ باعاسى 0.60 يۋان جوعارىلايدى.


 ءۇرىمجى قالالىق دامۋ – رەفورما جاساۋ كوميتەتى تورابى 28 – قاراشادا «ءۇرىمجى قالاسىنىڭ لاس سۋدى ءبىرجاقتى ەتۋ باعا ولشەمى مەن سۋ ىعىستىرۋ قۇبىرى تورابىن قورعاۋ اقىسىن رەتكە سالۋ جونىندەگى ۇقتىرۋدى» تاراتتى.


 «ۇقتىرۋدا» مىنالار اتاپ كورسەتىلگەن: ءۇرىمجى قالاسىنداعى تۇرعىنداردىڭ سۋدان پايدالانۋ، لاس سۋدى ءبىرجاقتى ەتۋ قاراجاتى قازىرگى تەكشە مەترىنە 0.50 يۋاننان 0.95 يۋانعا رەتتەلىپ، 0.45 يۋان جوعارىلايدى؛ تۇرعىندار پايدالانبايتىن سۋ (ونەركاسىپ، ساۋدا، قىزمەت وتەۋ سالاسى، ەرەكشە سالادا پايدالاناتىن سۋ) جاعىنداعى لاس سۋدى ءبىرجاقتى ەتۋ اقىسى قازىرگى تەكشە مەترىنەن 0.50 يۋاننان 1.40 يۋانعا رەتتەلىپ، تەكشە مەترىنە 0.90 يۋان جوعارىلايدى. سۋ ىعىستىرۋ قۇبىرىن قورعاۋ اقىسى قازىرگى تەكشە مەترىنەن 0.10 يۋاننان 0.25 يۋانعا رەتتەلىپ، تەكشە مەترىنە 0.15 يۋان جوعارىلايدى.


 لاس سۋدى ءبىرجاقتى ەتۋ اقىسى مەن سۋ ىعىستىرۋ قۇبىرىن قورعاۋ اقىسى قالانىڭ سۋمەن قامداۋ باعاسىندا قامتىلاتىندىقتان، تۇرعىنداردىڭ تۇرمىستا پايدالاناتىن سۋ اقىسى قازىرگى تەكشە مەترىنە 2.60 يۋاننان 3.20 يۋانعا جوعارىلايدى.


 سونىمەن بىرگە، «قالا – اۋىل تۇرعىندارىنىڭ ەڭ تومەنگى تۇرمىس دەڭگەيىن قامتاماسىزداندىرۋ قاراجاتىن الۋ كۋالىگى» بار ەڭ تومەنگى تۇرمىس دەڭگەيى قامتاماسىزداندىرىلاتىن تۇرعىندارعا سۋ باعاسى قاراجاتى ءۇشىن كىسى باسىنا اي سايىن 1.80 يۋان قوسىمشا قاراجات بەرىلەدى.


 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار