بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

وڭتۇستىك اۆياتسيا سەرىكتىگى شينجياڭدا اۆياتسيا بىرلەسپە تاسىمال ءونىمىن شىعاردى

2017.12.25 14:10     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 حالىق تورابى، 25 – جەلتوقسان، بەيجيڭ. ءتىلشىنىڭ وڭتۇستىك اۆياتسيا سەرىكتىگى شينجياڭ بولىمشە سەرىكتىگىنەن ۇعىسۋىنشا، قاريدارلاردىڭ قىزمەت وتەۋدەن يگىلىكتەنۋ دەڭگەيىن جوعارىلاتۋ ءۇشىن، وڭتۇستىك اۆياتسيا سەرىكتىگى شينجياڭدا اۆياتسيا بىرلەسپە تاسىمال ءونىمىن شىعارىپ، ۇشاق بەلەتى، ساياحات، ءىشىپ – جەم، مەيمانحانا، قىزمەت وتەۋ جاعىندا بىرلەسپە تيىمدىلىك جاساپ، سان - يا، فۋگو ارالى، يۇننان، چاڭلۇڭ، مەيجوۋ قاتارلى جەرلەردىڭ ءونىمىن شىعارعان، ءۇرىمجى قالاسىنىڭ جاڭا قالا رايونى، تيانشان رايونى، سايباق رايونى، شۋيموگوۋ رايونى، تۋتۇنحى رايونى كولەمىندە ديۋوپۋ اۋەجايىنان شىعىپ – كىرگەن اۆياتسيا قاريدارلارىنىڭ بارلىعى بۇل نىساندىق بىرلەسپە تيىمدىلىك ونىمىنەن يگىلىكتەنۋىنە بولاتىن بولعان.

 اتالعان ونىمدەر 2018 – جىلى ناۋرىز ايىندا رەسمي بازارعا سالىنباق. بۇدان سىرت، وڭتۇستىك اۆياتسيا سەرىكتىگى تاعى 2018 – جىلى قاڭتار ايىندا ءۇرىمجى قالاسىندا «ساپالى، ءجايلى ۇشۋ» ءونىمىن شىعارىپ، اۆياتسيالىق ۇشۋ، جەر بەتىندىك قاتىناس تاسىمالى مەن اۋەجاي قىزمەت وتەۋىن بىرلەستىرىپ، وڭتۇستىك اۆياتسيا سەرىكتىگىنىڭ ۇشاق بەلەتىن العان قاريدارعا ۇيىنەن باراتىن جەرىنە دەيىنگى بارلىق ارالىققا قىزمەت وتەۋگە كەپىلدىك ەتپەك. قازىر، «ساپالى، ءجايلى ۇشۋ» ءونىمى كۇنميڭ، داليان، حاربين، شىنجىن، ۋحان، چۇڭچيڭ، شاڭحاي، جۋحاي قاتارلى 8 قالادا رەسمي ىسكە قوسىلىپ، قاريدارلاردىڭ جاقسى باعاسىن العان.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار