بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

سولتۇستىك شينجياڭعا سۋىق اعىس كىرىپ، تەمپەراتۋرا ℃10 اينالاسىندا تومەندەيدى

2018.03.30 14:56     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 حالىق تورابى، 30 – ناۋرىز، بەيجيڭ. ءتاڭىرتاۋ تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، ءتىلشىنىڭ 29 – ناۋرىزدا شينجياڭ اۋا رايى ستانسياسى اشقان اۋا رايىنا قاتىستى ماڭىزدى اقپاردى جاريالاۋ جيىنىنان ۇعىسۋىنشا، سىبەريادان وڭتۇستىككە ويىسقان كۇشتى سۋىق اعىستىڭ ىقپالىنا ۇشىرايتىندىقتان، 1 – ساۋىردەن 4 – ساۋىرگە دەيىن شينجياڭعا سۋىق اعىس كىرىپ، قاتىناس – تاسىمال، اۋىل شارۋاشىلىعى جانە مال شارۋاشىلىعى سىندى سالالارعا ءتيىمسىز ىقپال جاسايدى.


 شينجياڭ اۋا رايى ستانسياسىنىڭ باس بولجامشىسى دوۋ شين – يىڭنىڭ ايتۋىنشا، 31 – ناۋرىز كۇنى كەشتەن 1 – ءساۋىر كۇندىزگە دەيىن، سولتۇستىك شينجياڭدا اۋا تەمپەراتۋراسى تومەندەپ، بوران سوعىپ، جاۋىن – شاشىن بولادى، كوپ جەرلەردە جاڭبىردىڭ سوڭى قارعا اينالادى؛ وڭتۇستىك شينجياڭنىڭ كوپ جەرلەرىندە بوران شىعىپ، شاڭ – توزاڭ ۇيتقىپ، ءىشىنارا جەرلەردە قۇمدى بوران سوعادى.


 بۇكىل شينجياڭ كولەمىنەن العاندا، سولتۇستىك شينجياڭنىڭ كوپ جەرلەرىندە اۋا تەمپەراتۋراسى ℃10 اينالاسىندا تومەندەيدى، مۇندا تارباعاتاي ايماعى، التاي ايماعى، شىحىزى قالاسى، سانجى وبلىسى، ءۇرىمجى قالاسى قاتارلى جەرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى ℃15 ~ 10 اينالاسىندا تومەندەيدى، اتالعان جەرلەردە سۋىق اعىس جۇرەدى. تارباعاتاي ايماعىنىڭ سولتۇستىك بولەگىندە، التاي ايماعىندا اۋا تەمپەراتۋراسى ەڭ تومەن بولعاندا ℃8- ~ 4- بولادى، سولتۇستىك شينجياڭنىڭ وزگە جەرلەرىندە اۋا تەمپەراتۋراسى تومەندەپ، ℃4 – 0 بولادى، سولتۇستىك شينجياڭنىڭ كوپ جەرلەرىندە، قۇمىل قالاسىنىڭ سولتۇستىگىندە قىراۋ تۇسەدى. وڭتۇستىك شينجياڭنىڭ كوپ جەرلەرىندە اۋا تەمپەراتۋراسى تومەندەپ، ℃8 ~ 5 بولادى.


 31 – ناۋرىز كەشتەن 4 – ءساۋىر كۇندىزگە دەيىن، ىلە وبلىسى، بۇراتالا وبلىسى، شىحىزى قالاسى، سانجى وبلىسى، ءۇرىمجى قالاسى، قۇمىل قالاسى، قاشقار ايماعىنىڭ سولتۇستىگىندەگى تاۋلى ءوڭىر، قىزىلسۋ وبلىسىنىڭ باتىسىنداعى تاۋلى ءوڭىر، بايىنعولىن وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندەگى تاۋلى ءوڭىر قاتارلى جەرلەردە ىلگەرىندى – كەيىندى سەبەزگى جاڭبىر جاۋادى نەمەسە از مولشەردە جاڭبىر جاۋادى، ياكي، جاڭبىردىڭ سوڭى قار ارالاس جاڭبىرعا اينالادى (تاۋلى وڭىرلەردە قار جاۋادى)، مۇندا ىلە وبلىسى، بۇراتالا وبلىسى جانە ءۇرىمجى قالاسىنىڭ وڭتۇستىگىندەگى تاۋلى وڭىرلەر، سانجى وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندەگى تاۋلى وڭىرلەر، بايىنعولىن وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندەگى تاۋلى وڭىرلەر سىندى جەرلەردىڭ ءىشىنارا ورىندارىندا ورتاشا مولشەردە نەمەسە قالىڭ جاڭبىر جاۋادى نەمەسە قار جاۋادى، تاۋلى وڭىرلەردىڭ ءىشىنارا جەرلەرىندە قالىڭ قار جاۋادى. مۇنان سىرت، مەجەمەن 31 – ناۋرىز كۇنى كۇندىزدەن كەشكە دەيىن، تارباعاتاي ايماعىنىڭ سولتۇستىگى، التاي ايماعى قاتارلى جەرلەردە قالىڭ نەمەسە اسا قالىڭ قار جاۋادى.


 ءۇرىمجى اۋا رايى ستانسياسىنىڭ باس بولجامشىسى ۋاڭ جياننىڭ ايتۋىنشا، سۋىق اعىستىڭ ءۇرىمجى قالاسىنا بولعان ىقپالى 30 – ناۋرىز كۇنى كەشتەن 31 – ناۋرىز كۇنى كۇندىزگە دەيىن بايقالادى، قالا رايونىندا شىعىس وڭتۇستىكتەن 7 بال اينالاسىندا بوران سوعادى؛ 31 – ناۋرىز كۇنى كەشتەن 3 – ءساۋىر كۇنى كەشكە دەيىن از مولشەردە قار نەمەسە قار ارالاس جاڭبىر ۇزدىك – سوزدىق جاۋادى، 2 – ءساۋىر كۇنى تاڭ سارىدە ەڭ تومەنگى اۋا تەمپەراتۋراسى ℃2- قا دەيىن تۇسەدى، سونىمەن بىرگە، باتىس سولتۇستىكتەن 5 بال اينالاسىندا ۇيتقىما جەل سوعادى.


 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار