بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

تولى اۋدانىندا كەنەت نوسەر جاۋىپ، سەل اپاتى تۋىلدى

2018.07.05 14:33     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 حالىق تورابى، 5 - شىلدە، بەيجيڭ. 2 - شىلدە ساعات 17دەن 50 مينۋت وتكەندە، تولى اۋدان قالاشىعىنىڭ وڭتۇستىگىندەگى تاۋلى وڭىردە قىسقا ۋاقىت نوسەر جاۋىپ، سەل جانە لاي - شاعىل كوشكىنى اپاتى تۋىلدى. قازىرگە دەيىن اپاتتان ءبىر ادام قازا بولىپ، 2 ادام ءىز - توزسىز كەتتى، اۋدان قالاشىعىندا 50 ءۇي تۇرلىشە دارەجەدە ءبۇلىندى، 15 ءۇي قۇلادى، 100 نەشە بۇقارا باسقا ورىنعا شۇعىل كوشىرىلدى.

 اپات تۋىلعاننان كەيىن، شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق پارتكوم مەن حالىق ۇكىمەتى وسكەلەڭ ءمان بەردى، شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق پارتكومنىڭ شۋجيى چىن چۋانگو، شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوننىڭ ءتوراعاسى شوكىرات زاكىر دەرەۋ ورنالاستىرۋ جاساپ، ءىز - توزسىز كەتكەندەردى بارلىق شارانى ىسكە قوسىپ ىزدەستىرىپ قۇتقارۋدى، اپاتقا ۇشىراعان بۇقارانى لايىقتى ورنالاستىرۋدى، قاتەردەن اراشالاۋ، اپاتتان قۇتقارۋ قىزمەتىن بار كۇشپەن ويداعىداي ىستەۋدى، اپات زيانىن بارىنشا ازايتىپ، ءار ۇلت بۇقاراسىنىڭ باس اماندىعى مەن مال - مۇلىك حاۋىپسىزدىگىنە كەپىلدىك ەتۋدى تالاپ ەتتى. سول جەردەگى پارتكوم مەن ۇكىمەت شۇعىل جاعدايعا توتەپ بەرۋ جوباسىن دەرەۋ ىسكە قوستى، قوعام حاۋىپسىزدىگى ساقشىلارىنان، قارۋلى ساقشىلاردان، ءورت سوندىرۋشىلەردەن، حالىق جاساقتارىنان، ورگان كادرلارىنان 5000نان استام ادامدى اپات تۋىلعان ورىنعا بارىپ قۇتقارۋ - كومەك بەرۋ قىزمەتىن ورىستەتۋگە ۇيىمداستىرىپ، اپاتقا ۇشىراعان بۇقارانى باسقا ورىنعا شۇعىل كوشىرىپ، ورنالاستىردى.

 قازىر ىزدەستىرۋ - قۇتقارۋ جانە اپاتتان كەيىنگى ورنالاستىرۋ جۇمىستارى جەدەل، ءتارتىپتى جۇرىلۋدە.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى
وقىرمان نازارىنا
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار