بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

ناراتتىڭ كۇندىك قابىلداعان ساياحاتشىلار سانى تاريحتاعى ەڭ جوعارى بولدى

2018.08.09 13:42     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 حالىق تورابى، 9 – تامىز، بەيجيڭ. 8 – تامىز، ىلە وبلىسى كۇنەس اۋدانى نارات كورىنىس رايونى قىزمەت وتەۋ ورتالىعىنىڭ مەڭگەرۋشىسى دۋ حايشيا :«شىلدە ايى باستالعاننان بەرى، نارات كورىنىس رايونىن ساياحاتتاۋشىلار دا كۇن سايىن كوبەيۋدە، 7 – تامىز كۇنى كۇندىك ساياحاتىشى سانى 15 مىڭ ادام – رەتكە جەتىپ، تاريحتاعى ەڭ جوعارى كەز بولدى»،-دەدى،.

 ىلەدەگى كورىنىس رايوندارىنىڭ ىشىندە بەتكە باسار رايونى ەسەپتەلىنەتىن نارات كورىنىس رايونى ءتاڭىرتاۋىنىڭ قويناۋىنا ورنالاسقان، «جەر جاناتى» اتالعان ىلە وزەنىنىڭ شىعىسىنداعى «اسپانداعى ساحارا» دەگەن اتاعى بار.

 جىل باسىنان قازىرگە دەيىن، نارات كورىنىس رايونى جيىنى 450 مىڭ ادام – رەت ساياحاتشى قابىلداعان بولىپ، ۇقساس مەزگىلدەگىدەن 18 پايىز ارتقان. «ساياحاتشىلاردىڭ حاۋىپسىزدىگى مەن ساياحاتتاۋدا جانعا جايلى بولۋىنا كەپىلدىك ەتۋ ءۇشىن، ءبىز توراپتا ناقتى ساندى مالىمەتتى ۋاعىندا باقىلاپ وتىرۋ امالىن قولدانىپ، كورىنىس رايونىنىڭ بەلەتىن ساتقان كەزدە، كورىنىس رايونى كۇنىنە ەڭ كوپ قابىلداي الاتىن ادام سانىنا جەتكەندە (كۇندىك قابىلداي الاتىن ەڭ كوپ ادام سانى 15 مىڭ ادام – رەت)، سول كۇنگى بەلەت ساتۋدى توقتاتامىز»،- دەدى نارات كورىنىس رايونى تيجارات ورتالىعىنىڭ جاۋاپتىسى چى حۋا. مۇنان سىرت، نارات كورىنىس رايونى كەشەدەن باستاپ كورىنىس رايونىنا كىرەتىن ساياحاتشىلار سانىنا شەكتەمە قويۋدى اتقارۋدى بەلگىلەگەن.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى
وقىرمان نازارىنا
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار