بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

شينجياڭنىڭ كوپ جەرىندە از مولشەردە قار جاۋدى

2018.11.21 16:54     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 حالىق تورابى، 11 – ايدىڭ 21 – كۇنى، بەيجيڭ. ءتىلشىنىڭ شينجياڭ اۋا رايى ستانسياسىنان ۇعىسۋىنشا، شينجياڭنىڭ كوپتەگەن جەرىندە از مولشەردە قار جاۋعان.اۋا رايى ستانسياسىنىڭ باس مالىمدەۋشىسى دوۋ شينيڭنىڭ تانىستىرۋىنشا، 11 – ايدىڭ 19 – كۇنى تۇننەن 20 – كۇنى كۇندىزگە دەيىن شىحىزى، ءۇرىمجى قالاسى، سانجى وبلىسى قاتارلى جازىق وڭىرلەرگە تۇمان تۇسكەن نەمەسە تۇمان ءتۇسىپ قار جاعان، تارباعاتاي ايماعىنىڭ سولتۇستىك بولەگى، التاي ايماعىنىڭ باتىس بولەگى، ءۇرىمجى قالاسىنىڭ وڭتۇستىك قالا ماڭىنداعى جەرلەردە شىعىستان 4 بال مولشەرىندە جەل سوققان.

 11 – ايدىڭ 20 – كۇنى تۇننەن 21 – كۇنى كۇندىزگە دەيىن تارباعاتايدىڭ سولتۇستىك بولەگىندە، التاي ايماعىنىڭ باتىس بولەگى مەن سولتۇستىك بولەگىندە، قاشقاردىڭ تاۋلى رايوندارىندا، قىزىلسۋ وبلىسىنىڭ تاۋلى رايوندارىنداعى ءىشىنارا جەرلەردە از مولشەردە قار جاۋعان، شىحىزى قالاسى، ءۇرىمجى قالاسى، سانجى وبلىسى قاتارلى جازىق جەرلەردە تۇمان تۇسكەن نەمەسە تۇمان ءتۇسىپ قار جاۋعان.

 11 – ايدىڭ 21 – كۇنى تۇننەن باستاپ 22 – كۇن كۇندىزگە دەيىن، تارباعاي ايماعىنىڭ سولتۇستىك بولەگى، التاي ايماعى قاتارلى جەرلەردىڭ ءىشىنارا جەرلەرىندە از مولشەردە قار جاۋادى، تارباعاي ايماعىنىڭ سارعۋسىن جانە قارامايلىنىڭ مايتاس جەلدى وڭىرىندە، التاي ايماعىنىڭ نوقاي جەلدى وڭىرىندە، ءۇرىمجى قالاسىنىڭ ۇلانباي جانە حۇڭيانچى جەلدى ٴوڭىرى قاتارلى جەرلەردەگى جەل كۇشى 8 بالعا جەتەدى.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى
وقىرمان نازارىنا
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار