بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

ءۇرىمجى قالاسى تۇرعىن ءۇي الەۋمەتتىك قورى قارىز اقشاسىنىڭ مولشەرىنە تەڭشەۋ جۇرگىزدى

2018.11.28 16:36     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 حالىق تورابى، 11 – ايدىڭ 28 – كۇنى، بەيجيڭ. ءۇرىمجىدە تۇراتىن جۇبايلاردىڭ ەكەۋى دە تۇرعىن ءۇي الەۋمەتتىك قورىن دۇرىس تاپسىرىپ وتىرعان بولسا، بۇگىننەن باستاپ، تۇرعىن ءۇي الەۋمەتتىك قورى قارىز اقشاسىنىڭ ەڭ جوعارى مولشەرىن بۇرىنعى 700 مىڭنان ءبىر ميلليونعا دەيىن ٶتىنىش ەتۋىنە بولادى.

 11 – ايدىڭ 26 – كۇنى، ءۇرىمجى قالالىق تۇرعىن ءۇي الەۋمەتتىك قورىن باسقارۋ ورتالىعى «ءۇرىمجى تۇرعىن ءۇي الەمەتتىك قورىن باسقارۋ ورتالىعىنىڭ تۇرعىن ءۇي الەۋمەتتىك قورى قارىز اقشاسىن تەڭشەۋ ساياساتى جونىندەگى ۇقتىرۋدى» جاريالادى، تەڭشەلگەن سوڭعى قارىز اقشا مولشەرى 11 – ايدىڭ 26 – كۇنىنەن باستاپ اتقارىلادى.

 ۇقتىرۋدىڭ مازمۇنىنا نەگىزدەلگەندە، ەڭ جوعارعى قارىز اقشا مولشەرىن تەڭشەۋدەن سىرت، ءۇرىمجى تۇرعىن ءۇي الەمەتتىك قورىن باسقارۋ ورتالىعى قارىز اقشا الۋداعى كەپىلدىك ٵدىسىن دە كەمەلدەندىرگەن، جۇمىسشىلاردىڭ جەكەلىك تۇرعىن ءۇي الەۋمەتتىك قورى قارىز اقشاسىن ٶتىنىش ەتۋىنە، قارىز اقشانى تەزدەن تاراتۋىنا، جۇمىسشىلاردىڭ ساتىپ الۋ كۇشىن جوعارىلاتۋىنا، ءتۇرعىن ءۇي بازارىنىڭ ورنىقتى، اقاۋسىز دامۋىنا قولايلىلىق جاراتقان.

 ۇعىسۋعا قاراعاندا، باسقا ولكە – قالالاردا تۇرعىن ءۇي الەۋمەتتىك قورىن تاپسىرعان جۇمىسشىلاردىڭ ۇرىمجىدەن ءۇي ساتىپ الۋىنا قولايلىلىق جاراتۋ ءۇشىن، 2018 – جىلى 8 – ايدىڭ 1 – كۇنىنەن باستاپ، باسقا جەردە تاپسىرعان جۇمىسشىلاردىڭ ۇرىمجىدە ءۇي ساتىپ الۋ ماتەريالدارىن تولىق تاپسىرعان سوڭ، ۇرىمجىدەگى تۇرعىن ءۇي الەۋمەتتىك قورىن باسقارۋ ورتالىعىنان تۇرعىن ءۇي الەۋمەتتىك قورى قارىز اقشاسىن ٶتىنىش ەتۋىنە بولادى.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى
وقىرمان نازارىنا
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار